ВНИМАНИЕ
Опасност от погрешно отчитане на кръвна захар


Пациенти, използващи EXTRANEAL (Икодекстрин 7,5%), разтвор за перитонеална диализа, може да покажат погрешни резултати на кръвната захар при използването на някои глюкомери и тест ленти за определяне на кръвна захар.

Използвайте САМО глюкомери и тест ленти, които са глюкозо-специфични. Тези методи се прилагат често в клиничните лаборатории.

Понятието «глюкозо-специфични» се прилага за глюкомери или тест ленти, които не отчитат наличието на малтоза или други захари. Тъй като разтворът за перитонеална диализа EXTRANEAL (Икодекстрин 7,5%) води до повишени нива на малтоза, могат да се използват единствено глюкозо-специфични глюкомери или тест ленти.

НЕ ТРЯБВА да се употребяват глюкомери или тест ленти, при които се използва ензимът глюкозодехидрогеназа-пиролохинолинхинон (GDHPQQ) или глюкозо-ди-оксидоредуктаза. Също така, НЕ БИВА да се употребяват някои, но не всички глюкомери или тест ленти, при които се използва глюкозодехидрогеназа с флавин-аденин динуклеотид (GDH-FAD). Използването на тези методи при пациенти на EXTRANEAL (Икодекстрин 7,5%) може да доведе до отчитане на фалшиво високи нива на кръвната захар, дължащо се на намесата на малтоза. Отчитането на фалшиво високо ниво на кръвната захар, може да маскира действително съществуваща хипогликемия, което може да доведе до живото-застрашаващи състояния.

За определяне на метода, използван при измерването на кръвната захар, запознайте се с указанието за употреба, КАКТО на използваните глюкомери, ТАКА и на тест-лентите. При съмнение, обърнете се към производителя на глюкомерите и тест-лентите за потвърждаване на използвания метод.

За допълнителна информация относно производителите на глюкомерите и тяхната съвместимост с EXTRANEAL (Икодекстрин 7,5%), моля вижте в линковете по-долу. Подробности относно производителите на глюкомери и съвместимостта на продуктите с EXTRANEAL (Икодекстрин 7,5%) са дадени в Списък с наименованията на глюкомери и производители за страната (намиращ се в “Допълнителни връзки”).

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) да съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.
Притежател на разрешението за употреба
Бакстер България ЕООД, бул. България 45, 1404 София, Р. България,
e-mail: [email protected]
тел.: +359 88 886 587
Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ),
ул. Дамян Груев № 8, 1303 София, Р. България,
тел.: +359 2 8903 417, факс: +359 2 8903 434,
e-mail: [email protected], www.bda.bg
Информация за продукта Важна информация за лекарствена безопасност Допълнителни връзки


Свалете Adobe Reader